Saunová lázeň třese s distresem:
MUDr. A. Mikolášek Články
Na akutní silné podněty zvnějšku, např. fyzikálního původu (horko, chlad), ale i duševního (mentálního) původu (strach, vztek), případně na úraz reaguje živý organizmus stereotypní obrannou reakcí, vzniklou v průběhu dějinného vývoje teplokrevných (během tzv. fylogeneze). Projevuje se buď útěkem nebo útokem živého tvora, vystaveného náhlým a nadměrným podnětům zvenčí. (Vzpomeňte, jak reaguje např. pes nebo kočka při náhlém neobvyklém podnětu). Této reakci organizmu a vinou ní vzniklému stavu organizmu říkáme stres. Stres může vyvolat také nadměrná námaha, nedostatek kyslíku a cukru v krvi a jiné změny vnitřního prostředí. Stresovými podněty, byť rozhodně ne tak náhlými a také vědomě řízenými, jsou do jisté míry i fyzikální (především termické) podněty saunové lázně, jak se s nimi setkáváme při saunování. Proto hned v úvodu říkám "dále se saunováním od skutečného stresu, dále"!
K čemu dochází při stresu?

Rozlišujeme akutní a chronický stres. Akutní stresová reakce se u člověka se projevuje třemi fázemi.

 1. poplachová reakce je vlastně okamžitou přípravou organizmu na útěk nebo boj. Aktivuje se nervový a hormonální systém s okamžitým vyplavením rozličných hormonů, které jednak zvýší krevní tlak a uvolní složky výměny látkové (cukr a mastné kyseliny) pro svalovou práci, jednak zjitří psychickou složku organizmus.
 2. adaptační fáze je charakteristická další aktivací všech systémů a je to fáze, kdy je schopnost organizmu odolávat stresu ještě maximální.
 3. fáze vyčerpání nastává, jestliže stresové podněty jsou příliš silné a trvají-li příliš dlouho nebo jsou poškozeny funkce zejména kůry nadledvinek. Pak dojde k značnému poklesu krevního tlaku, k projevům šoku a srdečnímu selhání.

Místem, které odpovídá na stresové reakce, je tzv. retikulární formace, uložená v hloubi mozku (hypotalamu). Protože je v přímém spojení s korou mozkovou (především s centrem pocitů, tedy s tzv. limbickým systémem), s mezimozkem (který působí jako převod k řízení aktivity hladkých svalů, tzv. sympatikus), s hypofýzou (kde dochází k výdeji hormonů), jakož i s míchou (která ovládá jemné pohyby a napětí svalů) může ovlivňovat funkci všech těchto orgánů ve stresovém ději. Informace z receptorů se sbíhají tedy v této formaci a na míře jejich intenzity a délce trvání závisí, zda se trvalá bioelektrická aktivita formace udrží na vyrovnaných hodnotách či zda se zvýší. U opravdového akutního stresu se silnými, až nadměrnými podněty (stresory) výrazně zvyšuje tato bioelektrická aktivita a pak dojde k odpovídajícím reakcím, které pomáhají stres překonat nebo utéci nastalé situaci, pokud to nejsou podněty zničující. Každá další zátěž organizmu by zhoršovala akutní stresový stav organizmu. Proto je vyloučeno myslet si, že saunová lázeň by v akutním stresovém stavu mohla organizmu pomoci! 

Co vyvolává neúplný stres?

Na druhé straně dlouho trvající (konstatní) podněty, i když obvykle nejsou tak značné intenzity, vedou přesto (nebo právě proto) k úbytku funkčního napětí retikulární formace -(možno říci jakési "ztrátě pozornosti z únavy")- a převod stresoru k likvidaci stresového stavu pak není úplný a nevyvolá řešící situaci. Naopak se projevuje chronicky nepříjemnými stavy, např.

 1. zvýšením bdělosti (jakousi trvalou "nervozitou"), kterou ovšem provázejí poruchy spánku;
 2. oslabením energetické připravenosti, protože hladina cukru a krevních tuků (tedy i zvýšená!) zůstává nedotčena;
 3. omezením imunitních reakcí s následným zvýšením náchylnosti k infektům;
 4. potlačením sexuálních funkcí, kterou u muže způsobuje snížení mužského pohlavního hormonu a u ženy snížení hormonu prolaktinu v krvi;
 5. utlumením funkce žaludku a vznikem "syndromu lenivosti střev";
 6. zvýšením celkového tónu kosterního svalstva, ústící v bolestivé stavy pohybového ústrojí
 7. všeobecnou aktivizací sympatiku s následným zvýšením krevního tlaku a zrychlením srdeční frekvence;
 8. nedostatečným vyplavením hormonů, takže není zajištěna připravenost organizmu na stresový stav a nedochází k zlepšení psychického stavu zlepšením nálady.

Tyto následky neúplných stresových podnětů (distresorů) se nazývají distres. I když se výrazem "stres" s oblibou dnes označuje v lidové mluvě také a především následek jakéhokoli akutního psychického stavu (jím je např. obyčejné rozčilení po hádce, přetížení psychicky náročnou činností) nebo zatížení organizmu únavou (po jednotvárné práci, nedostatku odpočinku a spánku, chybami diety a životosprávy vůbec, vlivem toxikomanie apod.), nejde o pravý stres po silných podnětech, ale o distres, vyvolaný sice mírnějšími, zato opakovanými a dlouhou dobu trvajícími podněty. Protože v moderní industriální společnosti navíc ustoupil zřetelně podíl tělesné práce a přibyla psychická náročnost denního života, neuplatní se původní vrozená a situaci řešící stresová reakce. Protože není dokončována jejím průběhem, je neúplná a stává se chronickou. 

Řízeným stresem proti distresu!

Je jisté, že distresu lze nejlépe předejít zachováním všeho toho, co se ve skutečnosti neděje. Mnozí lidé v duchu této pravdy opravdu jednají. Mnozí ne. Komu není rady, sotva pomůže nějaké libé předsevzetí a setrvání na nepořádku v životosprávě. Není však vše ztraceno! Nebyla by to "saunařská akademie", kdyby se saunaři nedozvěděli, že právě regulérní saunování je jednou z účinných zbraní proti distresu. 

Jestliže jsem poukázal na to, že saunová lázeň je stresový podnět, byla by u akutního pravého stresu dalším zatížením. Jiné je tomu u distresu. Právě stresory (podněty, vyvolávající stres) o vyšší intenzitě mohou odrušit působení distresorů. A to je případ sice intenzivních, avšak časově i jinak limitovaných termických stresorů saunové lázně, nasazovaných v průběhu saunování. Hlavním faktorem vlivu saunové lázně je prohřívací fáze saunování. Srovnejme si, jak se angažuje u jednotlivých –výše uvedených-bodů distresu.

Saunování zlepšuje kvalitu spánku, především v snadnosti usínání a prohloubení jeho osvěžujícího účinku. (Později se vrátíme podrobněji k jednotlivých fázím spánku ve vztahu k saunování.) Dochází z snížení zvýšené hladiny krevního cukru, vliv na rozpad tukových látek není ještě dostatečně probádán, saunování však nevede k ztrátě tukové tkáně. Vliv na vzestup hladin imunitních látek (zejména imunoglobulinů) a na změny v lokální obraně kůže a sliznic je podkladem odolnosti vůči některým onemocnění, zejména virózám dýchacích cest.
Sexuální funkce se u mužů i žen zlepšují, zejména po každém saunování (viz B+S 5/6/2001, str. 22-24). Konečná převaha parasympatické složky vegetativního nervového systému po saunování přispívá k některým příznivým účinkům. Tak např. zlepšení činnosti zažívací soustavy (např. chuti k jídlu, úpravě stolice) po saunování je známé. Jedním z významných důsledků saunování je relaxace kosterního svalstva, která napomáhá k odstranění jeho zvýšeného napětí, případně bolestivých stažení (kontraktur). Hodnoty krevního tlaku se u zdravých osob nemění, zato u osob se zvýšeným krevním tlakem, zejména v I. a částečně i ve II. stadiu hypertenzní nemoci se tlak snižuje, ovšem jen na nějakou dobu po saunování. Tep se v horku sice zdvojnásobí, ale po ochlazení ihned normalizuje. Díky vyplavení hormonů ve fyziologickém měřítku se objeví po každém saunování radostná nálada (euforie), která odruší předchozí prožívání trampot všedního dne, často dojde k ústupu bolestí ve svalech a kloubech, prohloubí se dýchání a o kvalitě spánku jsem se již zmínil. To vše je projevem dokonalého zotavení organizmu, vítané ulehčení následků distresu.

Důležité je, že projevy distresu lze překonat stresovým podnětem saunové lázně, jeho kvalitu a délku trvání si určují saunující se podle svých subjektivních potřeb. Každé předržení správného limitu, především fáze prohřívání, tj. 8-12 minut, ale i ochlazení, tj. do 1-2 minut je nadbytečné a skutečně stresující. To není smyslem saunování a nemá s přemáháním následků všednodenních distresů nic společného! Dnešní člověk je vystaven množství situací, zatěžujících somatické i psychické vybavení jeho konstituce, ale především důsledkům pohybové inaktivity. Z nedostatku osobní životní perspektivy se jim brání pasivitou až ignorancí nejen vůči stavu tělesné a psychické kondice, únikem k toxikantiím. Ačkoliv existuje možnost bránit se těmto nepříznivým jevům i saunováním lege artis, je jim jeho přínos asi skryt.


©2015 Aqua Viva s.r.o. - Napiště nám  

Správce webu - Tomáš Kouba